O projektu

Usmerjevalni odbor

Upravni odbor usmerja delo na projektu in s tem podpira Ministrstvo za okolje in prostor, ki je sofinancer projekta in hkrati koordinator UO.

UO opravlja zlasti naslednje naloge:

  • obravnava oz. potrjuje načrt uporabe rezultatov projekta v podporo odločanju;
  • se seznanja s poročilom o uporabi rezultatov projekta v podporo odločanju;
  • podaja izvajalcem projekta priporočila za usmerjanje projekta;
  • se seznanja z delom na projektu (z napredkom in načrtovanim), posebej podrobno se seznanja z delom na aktivnosti C5 Koordinacija s postopki odločanja;
Sestava:

mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje kot predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, MOP in koordinatorka UO; njen namestnik je dr. Martin Batič

Predstavnika Ministrstva za infrastrukturo, MzI, član za področji prometa in energije, član;

Hermina Oberstar, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MKGP za področji kmetijstva in gozdarstva

mag. Marjana Dermelj, predstavnica Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, SVRK za področje splošne razvojne politike, članica;

Janja Vidmar, predstavnca Skupnosti občin Slovenije, SOS, član UO iz lokalnih skupnosti.

UO šteje 5 do 7 članov, ki jih imenujejo ministrstva, pristojna za okolje, energijo, promet, gozdarstvo, kmetijstvo in razvoj. Pristojni ministrstvi lahko predlagata skupnega člana za naslednje resorje: energija/promet in kmetijstvo/gozdarstvo.

Koordinator sklicuje in vodi sestanke UO ter predlaga sklepe UO. UO se sestaja najmanj enkrat letno in po potrebi.