Rezultati Slovenije

Gozdarstvo

Državni cilji v obdobju do leta 2020 po Odločbi 406/2009/ES ne vključujejo emisij in ponorov toplogrednih plinov v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). V okviru OP TGP si je Slovenija zastavila cilj uveljavljanja ponorov pri izpolnjevanju ciljev zmanjšanja emisij TGP v okviru obveznosti Skupnosti in v okviru mednarodnih sporazumov v pripravi, ter razvoj metodologij in nadgradnjo spremljanja ponorov in emisij TGP.

V letu 2017 je sektor LULUCF kot celota predstavljal ponor emisij TGP velikosti 1.524 kt CO2 ekv, kar je nanižja vrednost od baznega leta 1986. Razmere so se znatno spremenile, saj je v letu 2005 sektor predstavljal ponor velikosti 7.346 kt CO2 ekv. Spremembe so zlasti posledica naravnih ujm in s tem povezane sanitarne sečnje.

 

Pregled izvajanja instrumentov na področju rabe zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF)

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju gozdarstvo so predstavljene v kataloških zapisih.

 

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju gozdarstvo, najdete v Zvezku 5 v poglavju 4.