Rezultati Slovenije

Odpadki

Cilji je zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 glede na leto 2005 iz ravnanja z odpadki za 44 % in postopno uveljavljanje krožnega gospodarstva.

Ravnanje z odpadki je leta 2017 predstavljalo 5,1-odstotni delež v emisijah neETS (slika desno). Emisije so znašale 557 kt CO2 ekv in vključujejo odlaganje trdnih odpadkov s 3,1-odstotnim deležem ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda z 1,6-odstotnim deležem v emisijah neETS. V celotnem obdobju, z izjemo leta 2015, so se emisije zmanjševale. Tudi v letu 2017 so se emisije iz tega sektorja zmanjšale za 2,6 %, a so še vedno za 9,7 odstotne točke višje od cilja v letu 2020, so tudi višje od letnega cilja. V obdobju 2005−2017 so se emisije tega sektorja sicer zmanjšale za 291 kt CO2 ekv oz. za 34,3 %. V prihodnje se bodo emisije zaradi občutno nižje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov sicer hitro zmanjševale, tako da je cilj za leto 2020 dosegljiv, a bo potrebno sektorju posvetiti ustrezno pozornost.

 

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za odpadke so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

 

Pregled izvajanja instrumentov na področju odpadkov

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju odpadki so predstavljene v kataloških zapisih.

 

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju odpadki, najdete v Zvezku 5 v poglavju 3.