Rezultati Slovenije

Oskrba z energijo

OP TGP za to področje ne zastavlja ciljev.

Emisije po Odločbi 406/2009/ES vključujejo emisije iz zgorevanja goriv v energetiki zunaj sheme ETS, večino predstavljajo emisije v sistemih daljinskega ogrevanja in ubežne emisije. Delež emisij iz neETS energetike v skupnih emisijah neETS je relativno majhen, v letu 2017 je bil 4,7-odstoten. V obdobju 2005−2017 so se emisije zmanjšale za 82 kt CO2 ekv oz. za 13,9 %. Največje zmanjšanje je bilo doseženo v letu 2014, za 20,2 %, v zadnjih treh letih pa so se emisije povečale in sicer za 6,5 % v letu 2015, za 5,4 % v letu 2016 in še za 5,9 % v letu 2017.

 

Pregled izvajanja instrumentov v energetiki neETS

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju oskrbe z energijo so predstavljene v kataloških zapisih.

 

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavbe, najdete v Zvezku 5 v poglavju 2.