Rezultati Slovenije

Promet

Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 9 % do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem trajnostnega prometa oz. zadržati emisije tako, da povečanje glede na leto 2005 ne bo preseglo 27 %.

Sektor promet predstavlja daleč največji vir, v letu 2017 kar 50,9 % emisij TGP po Odločbi 406/2009/ES. Delež sektorja je bil še leta 2005 samo 38-odstoten. Večina emisij je iz cestnega prometa. Promet je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005−2017 povečale, in sicer za 1.125 kt CO2 ekv oz. za 25,5 %. V ostalih sektorjih skupaj so se emisije v istem obdobju zmanjšale za 2.009 kt CO2 ekv. V letu 2017 so se emisije glede na prejšnje leto zmanjšale za 3,4 %. Emisije so se v letu 2017 zmanjšale kljub povečani aktivnosti v sektorju, opravljenih je bilo več potniških in tovornih kilometrov, torej lahko vzrok za zmanjšanje iščemo zlasti v manjšem obsegu nakupa motornih goriv v Sloveniji, saj so bile so bile cene pogonskih goriv med višjimi glede na sosednje države.

 

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za promet so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

 

Pregled izvajanja instrumentov v prometu

 

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju promet so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju promet, najdete v Zvezku 2.