Rezultati Slovenije

Stavbe

Cilj je zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavb za 53 % do leta 2020 glede na leto 2005, za kar bo potrebna celovita energetska prenova stavb in nadaljnja zamenjava kurilnega olja z nizkoogljičnimi viri energije. V prvi vrsti pa je to tudi ukrep za večjo gospodarsko rast.

Zgorevanje goriv v široki rabi (v gospodinjstvih, kmetijstvu in storitvenih dejavnostih) je v letu 2017 prispevalo k emisijam neETS 13,4 % (slika desno). Delež področja se je od leta 2005 zmanjšal za 9,2 odstotne točke, od leta 2011 pa za 4 odstotne točke. Glede na leto 2016 so se emisije zmanjšale za 8,2 %. V obdobju 2005−2017 so se emisije v široki rabi zmanjšale najbolj med vsemi sektorji, in sicer za 45 % oz. za 1.205 kt CO2 ekv kot posledica investicij v izboljšanje toplotnih lastnosti stavb in drugih ukrepov učinkovite rabe energije ter tudi zamenjave kurilnega olja.

V emisije na področju stavb so vključene emisije rabe goriv v gospodinjstvih s 7,8-odstotnim deležem v skupnih emisijah TGP po Odločbi 406/2009/ES in emisije iz rabe goriv v institucionalnem in komercialnem sektorju s 3,3-odstotnim deležem v letu 2017. Skupaj so stavbe torej predstavljale 11,1-odstotni delež. Večina emisij nastaja pri rabi goriv za ogrevanje stavb, zato so emisije odvisne tudi od podnebnih razmer. V letih 2015 in 2016 je v stavbah sicer prišlo do povečanja emisij za 15,7 %, v letu 2017 pa so se emisije znatno zmanjšale (za 9,6 %).

 

Pregled kazalcev in doseganja zastavljenih ciljev ter utemeljitve ocene perspektive doseganja cilja v letu 2020

Kazalci za stavbe so v celoti dostopni na spletni strani ARSO

 

Pregled izvajanja instrumentov v stavbah

Podrobnosti o izvajanju instrumentov za zmanjšanje emisij TGP v sektorju stavbe so predstavljene v kataloških zapisih.

Več o stanju na področju zmanjševanja emisij TGP v sektorju stavbe, najdete v Zvezku 3.