O projektu

Projektne aktivnosti

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 bo prispeval k dobrim odločitvam o podnebni poti Slovenije. Nov sistem v podporo odločanju bo pomagal odgovornim v Sloveniji izpolniti cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zastavljenih v Pariškem sporazumu. Podpiral bo načrtovanje prihodnjih ukrepov in ciljev za Slovenijo in za lokalne skupnosti.

Aktivnost C1-C3 so namenjene pripravi podlag za Dolgoročno strategijo za nizke emisije za prihodnjih petdeset let.

C1 Analiza potencialov za zmanjšanje emisij TGP

za Dolgoročno strategijo za nizke emisije za prihodnjih petdeset let.

Analizirani bodo tehnični, ekonomski in dosegljivi potenciali ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorjih na področju stavb, energetike, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Posebej bodo izpostavljene nove tehnologije, ki bodo pomembno krojile nove trende, kot so elektromobilnost, shranjevanje energije idr. Organizirane bodo tehnične delavnice za osvetlitev temeljnih razvojnih vprašanj na podnebni poti.
Rezultati s področja mobilnosti in stavb bodo povzeti za odločanje na lokalni ravni.

C2 Modeliranje

za Dolgoročno strategijo za nizke emisije za prihodnjih petdeset let.

Izdelana bodo orodja, ki bodo omogočala celovito oceniti učinke različnih scenarijev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Pripravljeni bodo modeli za projekcije emisij TGP in ocene vpliva na sektorske cilje za vse sektorje. Povezani bodo energetski in makroekonomski modeli. Izdelan bo nov model za sektor raba tal in spremembe rabe tal.
Rezultati s področja mobilnosti in stavb bodo združeni v »Orodje za lokalno načrtovanje«.

C3 Projekcije emisij TGP in ocena učinkov

za Dolgoročno strategijo za nizke emisije za prihodnjih petdeset let.

Izdelali bomo projekcije o možnih podnebnih poteh Slovenije in ocenili učinke, da bo odločanje za najbolj smiselno pot lažje. Pomembnejše faze analize so:

 1. Določitev okvirja analize, cilji, kriteriji za primerjavo scenarijev
 2. Opredelitev zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na emisije TGP in nanje odločitve v Sloveniji nimajo vpliva
 3. Določitev scenarijev za zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov: scenarija z obstoječimi ukrepi in alternativnih scenarijev-poti za doseganje ciljev
 4. Izračun projekcij emisij TGP za vse scenarije, ocena učinkov
 5. Primerjava in diskusija rezultatov
C4 Sistem za spremljanje napredka pri izvajanju podnebnih aktivnosti

V projektu LIFE Podnebna pot 2050 bomo tudi ugotavljali, kako uspešni smo v Sloveniji pri blaženju podnebnih sprememb, ali sredstva za to uporabljamo učinkovito.

Predvidena je vsakoletna priprava Letnega ogledala podnebnih aktivnosti, ki bo v okviru projekta pripravljen trikrat 15. 4. 2018 / 15. 4. 2019 / 15. 4. 2020. Namenjen bo spremljanju izvajanju ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v Sloveniji in bo vseboval:

 • Kazalce za spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP
 • Katalog ukrepov
 • Analize izvedenih ukrepov
 • Povzetek za odločevalce

Vzpostavljen bo tudi lokalni semafor podnebnih aktivnosti, ki bo v pomoč pri spremljanju napredka občine pri izvajanju ukrepov in doseganju zastavljenih ciljev, hkrati pa bo tudi podlaga za izmenjavo idej in medsebojno spodbujanje občin pri izvajanju podnebnih aktivnosti in spremljanju ukrepov. V juniju 2018, 2019 in 2020 bomo v ta namen organizirali posebne dogodke.

Izvajale so bodo tudi posebne naloge za nadgradnjo obstoječega sistema spremljanja izvajanja, za izboljšanje metodologije spremljanja in zmanjševanje administrativnega bremena.

C5 Koordinacijski proces v podporo odločanju

Potekala bosta dva procesa za povezovanja analitičnega dela in odločanja.

 1. Proces PODNEBNA POT v podporo načrtovanju novih ciljev in poti do ciljev bo primarno namenjen interakciji med analizo v projektu (aktivnost C3) in pripravo Dolgoročne strategije za nizke emisij za prihodnjih petdeset let. Proces bo odprt za vse deležnike in po potekal v naslednjih fazah: obravnava potencialov, oblikovanje scenarijev in obravnava rezultatov projekta.
 2. Proces PODNEBNO OGLEDALO je namenjen podpori spremljanju izvajanja sedanjih ukrepov  ter njihovim izboljšavam za doseganje zastavljenih ciljev.Organiziran bo poseben predstavitveni dogodek ob izidu podnebnega ogledala, pred in po tem pa pripravljalne delavnice, vsi dogodki bodo odprti za širok krog deležnikov
D Spremljanje učinkov projektnih aktivnosti

Pričakujemo, da bodo rezultati projekta uporabljeni pri novih odločitvah oz. pobudah že v času izvajanja projekta in sicer:

 • da bodo projekcije emisij TGP in njihovih učinkov uporabljene v strateških načrtih države in sicer vsaj v enem splošnem in vsaj enem sektorskem programu;
 • da bo sistem spremljanja izvajanja ukrepov bo omogočil izboljšave vsaj devetih obstoječih ukrepov;
 • da bodo orodja za lokalne skupnosti koristile pri pripravi pomembnih odločitev v vsaj treh lokalnih skupnostih.

V kolikor bodo te odločitve, ki bodo uporabile rezultate projekta tudi izvedene, bo projekt prispeval k zmanjševanju emisij TGP in sočasno tudi k zmanjšanju emisij onesnaževal zraka. Tudi učinke na zmanjšanje NOX, SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM 2.5 bomo ocenili.
Pričakovani družbeni učinki. Pričakujemo tudi, da bo s projekt posredno vplival na izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenost. Projekt bo zagotovil informacije in s tem omogočil, da bodo odločevalci pri pripravi podnebne politike in sektorskih politik sočasno z okoljskimi cilji upoštevali tudi družbeno ekonomske cilje, zlasti cilje izboljšanja konkurenčnost gospodarstva in povečanja zaposlenosti.
Pričakuje se tudi indirekten vpliv na stroške bivanja, ustreznost bivalnega okolja, indirektni učinki na zdravje, in enakopravno porazdelitev koristi blaženja podnebnih sprememb med prebivalstvom bo dosežen s tem, da bo projekt zagotovil informacije, ki bodo omogočile odločevalcem, da zasledujejo navedene cilje pri podnebnem upravljanju.
Tako bo projekt omogočil več sinergij med podnebnim upravljanjem in drugimi politikami.