Rezultati Slovenije

Letno podnebno ogledalo

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Vanj so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov, in pregled izvajanja teh ukrepov. Nekateri izbrani ukrepi so predstavljeni bolj podrobno, s pregledom dodatnih koristi in ovir, ugotovljenih pri izvajanju, vključno s predlogi za odpravo teh ovir. Prikazano je tudi doseganje ciljev, ki si jih je Slovenija zastavila na področju zmanjševanja emisij TGP. Pomemben del Podnebnega ogledala je povzetek za odločevalce, v katerem so strnjeni glavni zaključki spremljanja izvajanja ukrepov, po potrebi skupaj s predlogi za boljše usmerjanje ukrepov in pričakovanimi učinki teh aktivnosti. Namen Podnebnega ogledala je namreč ravno podpora pri odločanju o usmerjanju aktivnosti, ki je potrebno za nadgradnjo izvajanja obstoječih ukrepov. Z vključevanjem deležnikov v proces priprave dokumenta želimo vzpostaviti sistem, v katerem bo izvajanje ukrepov s spremljanjem smiselno zaokroženo v stalni krog izboljšav (načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj).

Podnebno ogledalo bo pripravljeno trikrat, vsakič aprila v letih 2018, 2019 in 2020. Ob njegovem izidu bo pripravljen tudi poseben dokument za širšo javnost.

Prvo Podnebno ogledalo 2018 najdete tukaj:

Podnebno ogledalo 2018